Shenzhen, China – 2016, September 19

(ISO 200, f8 @ 24mm, 1/125sec., 09:15)