Shenzhen, China – 2016, September 20

(ISO 800, f6.3 @ 32mm, 1/100sec., 18:07)