Shenzhen, China – 2016, September 19

(ISO 200, f6.3 @ 48mm, 1/40sec., 08:57)