Shenzhen, China – 2016, September 19

(ISO 200, f8 @ 48mm, 1/160sec., 09:39)