Shenzhen, China – 2016, September 19

(ISO 400, f4 @ 35mm, 1/40sec., 08:39)