Shenzhen, China – 2016, September 20

(ISO 400, f6.3 @ 58mm, 1/160sec., 10:09)