Shenzhen, China – 2016, September 20

(ISO 100, f6.3 @ 58mm, 1/250sec., 17:35)